Algemene voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Vissers Grootboek

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1.

 

Definities:

 

1. Opdrachtnemer: Administratiekantoor Vissers Grootboek

2. Opdrachtgever: Natuurlijke -of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht

geeft om werkzaamheden te verrichten.

3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een

geaccepteerde opdracht verricht.

4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde

zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de

uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder

stukken of gegevensdragers.

5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht

door opdrachtnemer(hierna genoemd AV).

 

TOEPASSELIJKHEID

 

Artikel 2.

 

1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop

opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.

2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep

doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn

aanvaard.

3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend

m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop -of andere voorwaarden van

opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig

van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; cq,

vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de

strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 

Artikel 3.

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding

of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een

beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte

worden vermeld.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en

andere heffingen van overheidswege , alsmede eventuele in het kader van de

opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij

anders aangegeven.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Artikel 4.

 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en

opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever

verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de

verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op

wens van opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen, voordat de

door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen.

2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5.

1.Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uit

de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit.

2.De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij

opdrachtnemer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt of te kennen geeft

de overeenkomst onder anders luidende voorwaarden te willen voortzetten, met

inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de desbetreffende

periode

 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 

Artikel 6.

 

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer

naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht,

tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter

beschikking te stellen.

2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of

niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten , eventuele gevolgschade en honorarium voor rekening van

de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van

de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van

derden afkomstig zijn.

4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan

deze geretourneerd.

5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle

informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

 

Artikel 7.

 

Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

 

a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen

b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.

c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.

d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement

heeft/hebben aangevraagd.

e. In staat van faillissement is verklaard.

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

Artikel 8.

 

1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige

wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden

door derden te laten verrichten.

4. Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan

opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat

hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de

opdrachtgever.

5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan

opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren

opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

GEHEIMHOUDING

Artikel 9.

1. Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot

geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de

werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door

opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke

uitingen, die niet zijn  bedoeld om derden hiervan te voorzien.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die

Uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor

Statistische of vergelijkende doeleinden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 Artikel 10.

 

  1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of anderszins rechtens worden erkend.
  2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van voornoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

OPSCHORTING/ONTBINDING

 

Artikel 11.

 

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien

 

1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet  tijdig voldoet aan enige

verplichting jegens opdrachtnemer, waaronder tijdige betaling en het tijdig aanleveren van

informatie c.q. gegevens zoals bedoeld in de onderhavige algemene voorwaarden.

2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever

of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet

voorlopig, aan hem is verleend.

4. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.

5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien

opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle

vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook,

terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.

 

BETALING

 

Artikel 12.

 

1. Betaling door de opdrachtgever vindt vooruit plaats middels automatische incasso,

waarvoor opdrachtgever machtiging dient te verstrekken.

2. Kan betaling niet plaatsvinden doordat het bedrag niet kan worden geïncasseerd en indien

opdrachtgever tevens nalaat om, middels storting ten gunste van een door opdrachtnemer

aan te wijzen bank- en/of postgironummer, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag
waarop opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, alsnog te betalen is

hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of

ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente
in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander

onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde

ook.
4. Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle andere facturen van opdrachtnemer jegens

opdrachtgever opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als

gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen

ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan minimaal

gesteld op 15% van de vordering met een minimumbedrag van € 100,00 exclusief BTW.
6. Alle door opdrachtnemer te maken kosten voor het verkrijgen van verhaalsinformatie

komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
7. Betaling dient te geschieden in Euro €.
8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering

van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in

mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de

opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende
rente.

9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers ieder hoofdelijk

verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

 

RECLAMES

 

Artikel 13.

 

1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30

dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover

opdrachtgever reclameert te worden ingediend.

2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden

ingediend.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze

tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos

verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

 

LEVERINGSTERMIJN

 

Artikel 14.

 

1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de

uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen,

dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet

eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, Cq; de informatie en/of

materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer

te beschouwen als een fatale termijn.

3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is

– door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden,

tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert

binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk

aangezegde redelijke termijn.

4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding

van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 15.

 

1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend

met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke

uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in

ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de

werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in

rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode,

waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.

2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de

aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van

het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende

in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste

kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn

verricht.

3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde

gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade,

op enigerlei wijze verband houdend met , dan wel veroorzaakt door een fout in

de uitvoering van de werkzaamhedendoor opdrachtnemer, is deze nimmer

aansprakelijk.

4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct

of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld in

artikel 9 of 12 lid 1. Voorts is artikel 14 in een dergelijk geval van

toepassing.

5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor

zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of

teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de

opdrachtgever.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van

gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of

koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of

namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

VRIJWARING

Artikel 16.

 

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke

direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien

en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van

een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

VERVALTERMIJN

 

Artikel 17.

 

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Artikel 18.

 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit

voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.